Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 1999 yılında kurulmuş olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin temel bölümlerinden biridir. Genel amacı, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek; eğitim uzmanları ve öğretim elemanları yetiştirmek ve öğretmenlik meslek derslerinin yürütülmesini sağlamaktır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, bütün eğitim fakültelerinde olduğu gibi, şemsiye bir bölüm işlevi görmekte olup öğretmen yetiştiren fakülte ve enstitülerin (Eğitim, Sosyal ve Fen) programlarında yer alan “öğretmenlik meslek bilgisi” ile ilgili dersleri yürütmekte ve koordine etmektedir.

Bu çerçevede, Eğitim Bilimleri Bölümünün amaçları; eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında araştırmalar yapmak; lisans ve lisansüstü programlarla ilk ve orta öğretim düzeylerinde görev yapacak öğretmenleri yetiştirmek; ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile diğer eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programları uygulamak ve eğitim uygulamalarına danışmanlık yapmaktır.

Eğitim Bilimleri Anabilim dalında 4 bilim dalı bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:

•Eğitimde Ölçme Değerlendirme Bilim Dalı

•Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

•Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

Bu bilim dallarından sadece Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalında lisans programı açılabilmektedir. Ancak yeterli öğretim üyesi bulunmadığındın lisans programı açılamamıştır. Bu bilim dalı ile birlikte diğer bilim dallarında (Eğitim Yönetimi, Eğitimde Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) ilgili enstitü bünyesinde lisansüstü öğretim programları açılabilmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesindeki açık olan lisansüstü eğitim programları şunlardır:

•Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı

•Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

•Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

•Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı (Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ortak program)

Pedagojik formasyon Sertifika Programı: Anabilim dalımız Eğitim Fakültesinde açılan pedagojik formasyon sertifika programı derslerinin yürütülmesine de daha önceki yıllarda olduğu gibi destek vermektedir

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki bilim dallarından biri de Eğitim Yönetimi Bilim Dalıdır. Eğitim Yönetimi Bilim Dalının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev alacak; eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve planlaması alanlarında uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim Yönetimi Bilim Dalı bünyesindeki açık olan lisansüstü eğitim programları şunlardır:

 1. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı öncelikli olarak öğrencilerini birer eğitim lideri olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin sorgulama ve tartışma becerisi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Programda “Eğitim Yönetimi, Eğitimde Denetim ve Değerlendirme, Etkili Okul ve Okul Geliştirme, Eğitim Programlarının Yönetimi, Okul Yönetimi” gibi derslerle öğrencilerin temel bilgi ve becerilerinin; “Eğitimde Liderlik, Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Örgütsel Davranış, Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi” gibi derslerle sorgulama ve karşılaştırma becerilerinin; “Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eğitim İstatistiği, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seminer” gibi derslerle de bilimsel araştırma yapma ve sunma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında 10 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.

Misyon-Vizyon

Misyon

 • Eğitim yönetimi ve denetimi alanında uzmanlar yetiştirmek.
 • Eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim alanında karşılaşılan sorunları tartışmak ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.
 • Meslek etiğine sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş ve eleştirel düşünebilen uzmanlar, eğitim yöneticileri ve öğretmenler yetiştirmek.
 • Nitelikli okul yöneticileri ve öğretmenler yetiştirilmesinde etkin rol oynamak.

Vizyon

Eğitim yönetimi alanında yetiştirdiği öğrencilerin ve ürettiği bilimsel çalışmaların niteliğiyle örnek gösterilen bir bilim dalı olmaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Eğitim Yönetimi, Eğitim Liderliği, Liderlik, Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Turgut KARAKÖSE

Eğitim Yönetimi, Eğitim Liderliği, Liderlik, Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Aytunga OĞUZ

Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Ali Faruk YAYLACI

Eğitim Yönetimi, Örgütsel Yurttaşlık, Felsefe, Eğitim Örgütleri, Göç

Dr. Öğr. Üyesi Recep Serkan ARIK

Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik, Davranış Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Etik

Dr. Öğr. Üyesi Evrim EROL

Eğitim Yönetimi, Örgütler Davranış, Örgütsel Politika

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Nebiye Gülçin DENİZ

0 274 443 4617

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Programını tamamlayanlar doktora eğitimine başvurabilirler. Bu programdan mezun olmak MEB'e bağlı okullarda yönetici olarak atanmaya katkı getirmektedir.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki bilim dallarından biri de Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalıdır. Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalının amacı, örgün eğitim kurumlarında eğitimin niteliğinin artırılması kapsamında incelemeler ve araştırmalarda bulunmak, program geliştirme alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte,  kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, öğretimin etkililiğinin arttırılmasında aktif görev alabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı bünyesindeki açık lisansüstü eğitim programı “Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı”dır.

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı aracılığıyla program geliştirme uzmanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda “Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimde Program Değerlendirme, Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Hizmet içi Eğitim Programları, Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi ve Eğitimde Program Geliştirme Uygulamaları” gibi derslerle öğrencilerin eğitim programları ve öğretim alanda temel bilgi ve becerilerinin; “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Eğitim İstatistiği, Nitel Araştırma Yöntemleri ve Seminer” gibi derslerle de bilimsel araştırma yapma ve sunma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında 10 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (yürütücü üniversite) Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı ile ortak yürütülen doktora programı kapatıldığından 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında son öğrencilerini almıştır. Ancak  önceki yıllarda eğitime başlayan ve çeşitli aşamalarda olan öğrencilerin eğitimleri sürdürülmektedir.

Misyon-Vizyon

Misyon

 • Eğitim programları ve öğretim alanında uzmanlar yetiştirmek.
 • Eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim alanında karşılaşılan sorunları tartışmak ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.
 • Meslek etiğine sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş ve eleştirel düşünebilen program geliştirme uzmanları ve öğretmenler yetiştirmek.
 • Nitelikli öğretmenler yetiştirilmesinde etkin rol oynamak.

Vizyon

            Eğitim programları ve öğretim alanında yetiştirdiği öğrencilerin ve ürettiği bilimsel çalışmaların niteliğiyle örnek gösterilen bir bilim dalı olmaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Aytunga OĞUZ

Program geliştirme, Öğretmen eğitimi, Öğretim yöntemleri

Doç. Dr. Senar ALKIN ŞAHİN

Düşünme becerileri, Eleştirel düşünme, Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları, Örtük program

Doç. Dr. Nihal TUNCA GÜÇLÜ

Program geliştirme, Program değerlendirme, Öğretmen eğitimi

Doç. Dr. Melis YEŞİLPINAR UYAR

Program geliştirme, Program değerlendirme, Öğretmen eğitimi

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Nebiye Gülçin DENİZ

0 274 443 4617

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Programı tamamlayanlar doktora eğitimine başvurabilirler. Ayrıca programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında program geliştirme uzmanı, eğitim uzmanı, uzman öğretmen, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu ve özel sektöre ait çeşitli işkollarındaki hizmet içi eğitim birimlerinde görev alabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe