İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına öğrenci alımı 1993-1994 güz döneminde başlamıştır. Anabilim dalı bünyesinde; Yapı, Hidrolik, Ulaştırma ve Geoteknik Bilim Dallarını barındırmaktadır. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dahil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık Alan, Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir. Öğrenci danışmanıyla birlikte hangi dersleri seçmesinin uygun olacağına karar verir. Danışman, öğrencisine yönetmeliklere uygun şekilde sınırlı sayıda lisans dersine de kayıt yaptırmasını tavsiye edebilir. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ders kredilerini tamamlayan ve seminer dersinden başarılı olan yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tez danışmanıyla birlikte belirledikleri bir konuda, tez çalışmasını tamamlaması ve jüri önünde bu tezini sunması beklenmektedir. Yüksek Lisans öğrencisi tez çalışması için TÜBİTAK, BAP veya Kalkınma Ajanslarından maddi olarak destek alabilmektedir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri oy birliği veya oy çokluğu ile tezin başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Bu yapılan tez çalışması, öğrenci ve danışmanı tarafından ulusal/uluslararası indeksli dergilerde makale ve/veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda bildiri olarak sunulabilmektedir. Aynı zamanda anabilim dalında yürütülen tez çalışmalarından kamu yararına sonuçlar çıkması beklenir. Kamu veya özel sektörde çalışan ve aynı zamanda anabilim dalımızda yüksek lisans yapan öğrencilerin sektöre yönelik çalışmaları desteklenerek, bu çalışmalardan elde edilen sonuçlardan üniversitenin dış paydaşlarının da faydalanması mümkün olabilmektedir.

Misyon-Vizyon

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalının misyonu, öğrencilerin lisans eğitimlerinde edindikleri teknik bilgilerin yüksek lisans eğitimi ile derinlemesine araştırılması ve geliştirilmesini sağlamak, teorik ve deneysel anlamda öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin arttırmak, çalışmalar sonucunda elde edilen çıktılar ile sektörde mevcut olan problemlerin çözülmesine yardımcı olmak ve literatürdeki boşlukları doldurmaktır.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalının vizyonu, bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına kullanabilen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen üstün nitelikli yüksek mühendisler yetiştiren ve bilime katkıda bulunan bir anabilim dalı olabilmektir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Muhammet Çağatay KARABÖRK

Su Kaynakları, Hidroloji, Akışkanlar Mekaniği

Doç. Dr. Mehmet Uğur TOPRAK

Beton, Jeopolimer, Çimento

Dr. Öğr. Üyesi Nuran BAĞIRGAN

Karayolu, Trafik Mühendisliği, Ulaştırma Planlaması

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar VİTOŞOĞLU

Ulaştırma Planlaması ve Modellenmesi, Toplu Taşıma, Demiryolu Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Polat YALINIZ

Sürdürülebilir Ulaştırma, Demiryolu, Toplu Taşıma

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

Beton, Çimento, Dayanıklılık, Yapı Malzemeleri, Endüstriyel Atık, Yalıtım Malzemeleri

Dr. Öğr. Üyesi Evren SEYREK

Zemin Mekaniği, Temel İnşaatı, Geoteknik Deprem Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Haluk SARAÇOĞLU

Yapı Mekaniği, Tabakalı Kompozit Plaklar, Sistematik Yapı Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Burak KAYMAK

Optimizasyon ve Teknikleri, Sayısal Modelleme, Yapı Mekaniği

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ŞENGÜL

Zemin Mekaniği, Temel İnşaatı, Zemin İyileştirme ve Çevre Geotekniği

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DAĞDEVİREN

Geoteknik, Zemin Mekaniği, Deprem

Arş. Gör. Tevfik ULUÇAY

Yapı Analizi, Güçlendirme, Yapı Tasarımı

Arş. Gör. Gökhan GÜÇLÜ

Yerel Olmayan Elastisite Teorisi, Yüksek Mertebe Kiriş Teorileri, Matematiksel Modelleme

Arş. Gör. Fethullah USLU

Kompozit Yapı Elemanlar, Plastik Analiz, Sonlu Elemanlar

Arş. Gör. Ahmet ÖZCAN

Yapı Malzemeleri, Geopolimer Beton, Durabilite,

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Şükran KALKANDERE

0 (274) 443 4132 sukran.kalkandere@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezun olan mühendisler kariyerlerine kamu/özel sektörde devam edebilir. Kazandıkları Yüksek Lisans Diplomaları inşaat mühendislerine kamuda; Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi birçok kamu kurumunda daha hızlı bir şekilde yükselme imkanı sunabilir. Özel sektörde de uzmanlıkları ile ilgili büyük projelerde hem şantiye hem de proje aşamasında daha etkin rol almalarını sağlayabilir. Bununla birlikte Tezli Yüksek Lisans Diplomasına sahip İnşaat Mühendisleri, üniversitelerde akademik olarak çalışmalarını devam ettirip, araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak akademik kariyerlerini ilerletebilirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe