Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında lisans faaliyetlerine başlamış olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz, Kütahya ve yakın çevresinin maden yatakları ve jeotermal kaynaklar açısından önemini de göz önünde bulundurarak, genel jeoloji, maden yatakları-jeokimya, mineraloji-petrografi ve uygulamalı jeoloji alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim vermektedir. Bölümümüz ayrıca 7 adet gerekli teknolojik donanım ve personele sahip laboratuvara sahiptir. Bu laboratuvarlarda lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmekte, öğrencilerin mesleki deneyim ve kazanımlarına katkı sağlanmaktadır.

Misyon-Vizyon

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, amaçları doğrultusunda Kütahya ve yakın çevresinin kömür, maden ocakları, jeotermal ve aktif tektonik ile seramik fabrikaları açısından önemini de göz önünde bulundurarak, genel jeoloji, maden yatakları, mineraloji-petrografi ve uygulamalı jeoloji alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde üst düzeyde eğitim veren, mesleki etik kurallara saygılı mühendisler yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda saygın konuma sahip bir bölüm olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmayı ön planda tutmakta; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmayı ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmayı ilke kabul etmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, mesleki ve etik sorumluluk bilinci içinde meslek elemanı yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Jeoloji Mühendisliğinin faaliyet alanları evren ve yeryuvarının oluşumu; bunların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin tanımlanması; maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler gibi doğal kaynakların aranması ve geliştirilmesi; fosiller ve yaşamın kökeni; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; baraj, tünel, yol, yer altı ve yerüstü kazı çalışmalarında karşılaşılan mühendislik sorunlarının analizi ve çözümü; mühendislik yapıları için yer seçimi; doğal afetler açısından riskli bölgelerin önceden belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi; doğal yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi konularını içermektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü: evrensel değerleri ilke edinerek, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren bu konularda ülkemizdeki özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu problemlere bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözüm üretebilen; bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, edindiği bilgileri paylaşabilen ve uygulamaya koyabilen, kendini daima geliştirerek birikimini toplum yararına kullanabilen jeoloji mühendislerinin yetiştirilmesini amaçlamıştır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Zeynal Abiddin Ergüler

Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği

Prof. Dr. Gürsel Yanık

Tuğla&Kiremit, Kil Mineralojisi, Mineraloji, Endüstriyel Hammaddeler, Arkeoseramikler

Prof. Dr. Mehmet Serkan Akkiraz

Türkiye Senozoyik Paleoflorası ve Paleoekolojisi, Palinoloji, Kömür Jeolojisi

Doç. Dr. Hüseyin Karakuş

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeotermal Sistemler, Hidrojeoloji

Doç. Dr. Cafer Özkul

Jeokimya, Maden Yatakları, Çevre Jeolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz İbilioğlu

Uygulamalı Biyostratigrafi, Mikropaleontoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan

Neotektonik, Havza Gelişimi ve Evrimi, Jeolojik Evrim ve Modelleme, Havza Analizi, Depremsellik

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirbilek

Maden Yatakları-Jeokimya, Granit Jeokimyası ve Petrojenezi, Radyojenik ve Duraylı İzotop Jeokimyası

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Durmuş     

Sismoloji, Deprem Mühendisliği, Coulomb Gerilme Analizi, Deprem Dalga Şekli Modelleme

Arş. Gör. Dr. Tacit Külah

Kil Jeolojisi, mineralojisi, mikromorfolojisi ve jeokimyası, Medikal Jeoloji

Arş. Gör. Dr. Ersel Göz

Genel Jeoloji, Sedimantoloji, Paleoiklim, Karbonatlar, Kırıntılılar

Arş. Gör. Dr. Enes Zengin

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği

Arş. Gör. Dr. Sariye Duygu Üçbaş - Durak

Palinoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim, Kömür Jeolojisi

Arş. Gör. Dr. İrem Arat Aksoy

Ofiyolit, Volkanizma, Mineraloji-Petrografi, Petrojenez

Arş. Gör. Ali Samet Öngen

Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Sığ Jeotermal Enerji

Arş. Gör. Recep Uğur Acar

Volkanik kayaç petrolojisi, Mineraloji ve Petrografi, Çevre Kirliliği

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Coşkun Akat (Bölüm Sekreteri)

coskun.akat@dpu.edu.tr - 0 (274) 443 4352

Metin Aksaz (Teknik Personel)

metin.aksaz@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Yerkürenin geçmişten günümüze süregelen değişimleri ile davranışlarını inceleyen ve araştıran, elde ettiği bilgileri teknolojik imkânlar ile harmanlayarak iş yaşamında faaliyet gösteren Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunları çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Kamu ve özel sektöre ait birçok kuruluşta görev yapma imkânına sahip olan Jeoloji Mühendisleri; en başta doğal kaynakların aranması, doğal afet ve tehlikeler ile ilgili risklerin değerlendirilmesi, inşa edilmesi planlanan mühendislik yapıları hakkında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması ve inşa edilmiş mühendislik yapılarının duraylılığı konularının araştırılması, çevre kirliliği konularının tespit ve önlenmesi gibi daha birçok hayata dair konuda aktif görevler almaktadır.  Jeoloji mühendislerinin çalışabileceği bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur:

 1. MTA Genel Müdürlüğü
 2. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
 3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 4. Belediyeler
 5. Karayolları Genel Müdürlüğü
 6. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
 7. Ulaştırma Bakanlığı
 8. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 9. Özel Sektör (Zemin, yol, baraj yeri etüdü ve ilgili sondaj firmaları, cam ve seramik sektörleri, yeraltı ve yerüstü madencilik firmaları)
 10. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)
 11. Eti Maden İşletmeleri
 12. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
 13. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)
 14. İl Özel İdareleri
Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe