Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu yönetimi anabilim dalında; 1997-1998 eğitim-öğretim döneminden itibaren yirmi yılı aşkın bir süredir tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ve 2016-2017 Bahar döneminden itibaren de doktora programında eğitim-öğretime devam edilmektedir. Mezun öğrenciler dışında kamuda ya da özel sektörde çalışan yönetici, denetçi ve iş tecrübesi olanların da kariyer yapmak kadar eleştirel ve analitik düşünmeyi öğrenmek ve bunu kamu yönetimi disiplinine aktarmak amacıyla rağbet ettiği anabilim dalımız yurtiçi ve yurtdışında akademik kariyerlerini yapan ve interdisipliner çalışan zengin bir akademik kadroya sahiptir. Anabilim dalımızda; 3 Profesör, 5 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve akademik kariyerlerinin farklı aşamalarında olan 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 22 akademik personel bulunmaktadır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisansüstü eğitimine devam eden toplam öğrenci sayımız 204’tür. Kamu yönetimi doktora programında 26 öğrenci, tezli yüksek lisans programında 109 öğrenci, tezsiz yüksek lisans programında ise 69 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir. Kamu yönetimi programlarında lisansüstü düzeyde mezun olan öğrenci sayımız ise 223’tür. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlardan Türkiye’nin farklı üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapan mezunlarımız gurur kaynağımız olmuştur.

Lisansüstü eğitimi süresinde Kamu Yönetimi Anabilim Dalı çatısı altında yönetim bilimleri, hukuk bilimleri, siyaset ve sosyal bilimler, kentleşme ve çevre sorunları gibi alt bilim dallarının alan derslerinin yanında kamu yönetimi disiplininin zengin içeriği ve geniş perspektifli bakış açısına uygun olarak hazırlanan derslere de yer verilmektedir. Lisansüstü programlarımızda kamu yönetimi sadece yapısal ve işlevsel olarak değil aynı zamanda makro ve mikro düzeyde; dolayısıyla sorunlar küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde olduğu kadar teorik, kavramsal, tarihsel yönleriyle de çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Özellikle yaşanan dönüşümlere de uygun olarak kamu yönetiminin klasik alanları dışında; göç, güvenlik, akıllı kentler, çevre, ekoloji, kamu politikası, aile ve kadın, e-devlet, yönetim ve teknoloji, yönetim ve iktisat vb konularında da anabilim dalımızda akademik çalışmalar yürütülmektedir. Anabilim dalımız uhdesinde yürütülen projeler dışında ve Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Afet ve Acil Durum Çalıştayı ve Türk İslam Siyasi Düşünce Kongresi gibi lisansüstü öğrencilerimize de tebliğ sunma imkanı veren ve akademik kalite ve kapasitemizi de arttıran akademik toplantılar düzenlenmiştir.

Kamu Yönetimi anabilim dalımızda verilen derslerin ve yürütülen akademik çalışmaların öğrencilerimize eleştirel ve analitik düşünmeyi, mukayeseli çalışmalar yürütebilmeyi, sorgulama, tartışma ve yorumlama yapabilmeyi, ayrıca etkin karar verme prensibini edinebilmeyi bunun yanında meslek bilgisiyle donanmayı kazandırması temel şiarımız olmuştur.

Misyon-Vizyon

Misyon

Kamu ve özel sektör idarecileri ve yöneticileri için, hizmet sunumundaki en iyi uygulamaları kullanarak katma değeri olan bir kapasite geliştirme sağlamaktır. Bunun için kamu yönetimi anlayışının geliştirilmesi, kamu hizmetinde en yüksek değerleri ve idealleri savunmak, kamu yönetimi ile ilgili bilginin genişletilmesi ve değiştirilmesi, kamu yönetiminde kilit sorunların çözülmesine katkıda bulunmak, kamu yöneticilerinin eğitiminin ve mesleki gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Vizyon

Kamu yönetimini geliştirmek ve arttırmak için bir değişim aracı görevi görmektir. Kamu yönetimi anabilim dalı; yerel, bölgesel, ulusal ve küresel topluluklara yöneticileri hazırlamak için benzersiz bir konuma sahiptir. Bunun için kamu yönetimi alanında yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip, düşünme, eleştirme, yorumlama, tartışma ve sorgulama yapma kabiliyeti yüksek öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Özgür ÖNDER

Bürokrasi, Yönetim Düşüncesi, Türk İdare Tarihi, Yerel Yönetimler

Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER

Asya Pasifik Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Hayrettin ÖZLER

Vatandaş Katılımı, Sosyal Bilimler, Siyaset Psikolojisi, İyi Yönetişim

Doç. Dr. Yavuz BOZKURT

Yerel Yönetimler, Kentleşme-Çevre Sorunları, Kentleşme-Çevre Politikaları

Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK

Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi, Kamu Politikaları Analizi, Hükümet Sistemleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Denetim, Ombudsmanlık Kurumu

Doç. Dr. Murat YAMAN

Yerel Yönetimler, Kentleşme, Çevre, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Afet Yönetimi

Doç. Dr. Eray ACAR

Siyasal Kültür, Siyasal Katılım, Siyasal İletişim, Türk Anayasa Düzeni

Dr. Öğr. Üyesi Aykut ACAR

Yönetim Bilimi, Türk Kamu Yönetimi, Devlet Teşkilâtı, Kamu Personel Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Selami ERDOĞAN

Türk Siyasal Hayatı, Sivil Toplum, Anayasa Hukuku, Siyasal Partiler

Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin AYDIN

Anayasa Hukuku, Seçim Hukuku, Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem KARADUT

Küresel Siyaset, Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokrasi, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÜL

Siyaset Bilimi, Siyaset Teorisi, Katılımcı Demokrasi, Siyasi Temsil

Arş. Gör. Samed KURBAN

Kamu Politikası, Eğitim Politikası, Eğitim Harcamaları, Kamu Yönetimi, Türk İdare Tarihi

Arş. Gör. Muhammed Zahid ÇIĞMAN

İnsan Kaynakları Yönetimi, Etik, Siyaset-Yönetim İlişkisi

Arş. Gör. Zeynep YILDIRIM

Siyasal Düşünce Tarihi, Siyasal Akımlar, Siyaset Sosyolojisi

Arş. Gör. Galip Ferhat AKBAL

Siyasal İdeolojiler, İnsan Hakları, Yenilenebilir Enerji Politikaları

Arş. Gör. Sibel UTAR

Yurttaşlık, Göç, Toplumsal Hareketler

Arş. Gör. Selman SAÇ

Cumhuriyetçilik, Fransa Siyasi Tarihi, Siyasi İdeolojiler, Siyasi Partiler

Arş. Gör. Emre TEKİN

İttifak Teorisi, Türk-Amerikan İlişkileri, Dış Politika Analizi

Arş. Gör. Özlem SARI FİDAN

Özel Borç İlişkileri, Kira Hukuku, Teminat Sözleşmeleri

Arş. Gör. Abdülkadir PEKEL

İnsan Hakları, Devlet Teorileri, Anayasa Hukuku

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Derya KARADENİZ

0274 443 23 01 derya.karadeniz@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle özellikle kamu yönetiminde yer almalarına imkân verecek niteliktedir. Bunun dışında mezunlarımız özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayacak yeterli donanıma da sahip kılınmaktadır. Devlet teşkilâtı içinde Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, İdari Hakimlik, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları,  yerel yönetimler ve bunlara bağlı çeşitli birimler,  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, mezunlarımız için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkân vermektedir. Kamu Yönetimi bölümü bütün bunların yanında hem akademik hem de idari gelişmelere katkı sağlayacak çalışmalar yapmakta, projelerde yer almakta, alanıyla ilgili iç ve dış paydaşlarla karşılıklı iletişim ve etkileşimde bulunmaya gayret etmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize verilen dersler ve yaptırılan çalışmalar, onların akademik anlamda aktif olmalarını, donanımlı olarak geleceğe hazırlanmalarını, çalışma hayatı içinde bulunanların ise yürüttükleri görevlerde daha verimli olmalarını sağlayacak niteliktedir.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe