Temel Eğitim Anabilim Dalı

TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı                                                                                      

Misyon-Vizyon

Misyon

Toplumsal sorumluluklarının farkında olan, meslek etiğine sahip, demokratik, sosyal ve kurumsal yapılarla işbirliği içinde çalışarak nitelikli eğitim-öğretim yapan, gelişen ve değişen bilgiyi takip eden, eleştirel düşünen öğretmenler ve alan uzmanları yetiştirmek. Eğitim ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek, İçinde bulunduğu çevrenin eğitimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Tüm akademik ve yönetsel etkinlikleri; adil, dürüst, etik ilkelere duyarlı, hesap verebilen, geri bildirimleri dikkate alan, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirmek.

Vizyon

Kendisine, çevreye ve topluma yararlı; ulusal ve evrensel değerleri uzlaştırabilen bireyler yetiştiren; ulusal ve uluslararası alanda yaptığı araştırmalarla örnek gösterilen; uluslararası işbirliğini kurumsallaştırmış; bilgi paylaşımını ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıcı ortamlar hazırlayan bir fakülte olmak.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Dr. Öğr.Üyesi. Murat BARTAN

Aile Katılımı, Okul Öncesi Eğitim Programı, Çocuk Edebiyatı

Dr. Öğr.Üyesi. Banu ÖZKAN

Erken Çocuklukta Bilim Eğitimi, Erken Çocuklukta Nöropedoğoji, Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi

Dr. Öğr.Üyesi. Arcan TIĞRAK

Ebeveynlik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Esin AKGÜN                                                           

0274 443 4615

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Okul öncesi eğitimi lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerimiz okul öncesi eğitimi alanında uzman unvanına sahip olmaktadırlar.  Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında, yurtiçi ve yurtdışında okul öncesi dönem çocuklarına hizmet veren özel eğitim kurumlarında görev yapabilmekte, üniversitelerin çocuk gelişimi önlisans programlarında akademik personel olarak çalışabilmektedirler.

 

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı                                                                                                 

Misyon-Vizyon

Misyon

Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı; Sınıf Eğitimi Bilim Dalı programının misyonu lisans eğitimi misyonunda belirlemiş olan temeller üzerinde şekillendirilmiştir. “Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup geliştirecek, demokratik ve laik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini benimsemiş, bilimsel ve akılcı düşünme sistematiğine sahip, 21. yüzyıl becerilerini ile donanmış, ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracak çağ nüfusunu eğitecek öğretmenleri yetiştirmek üzere bilimsel çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalar ışığında elde edilen sonuçlar ile ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı sağlamak ayrıca Tezli yüksek lisans programı “öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını” sağlamayı ve Doktora programı da “öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı” amaçlamaktadır.

Vizyon

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Lisansüstü programının vizyonu yetiştirdiği bağımsız araştırma yapma yeteneğine sahip, alana ve alan yazına ulusal ve uluslararası platformlarda devamlı ve nitelikli çalışmalar ile katkı sağlayan öğretmenler, akademisyenler ve bilim insanları yetiştirmek, eğitimbilim ve öğretmen yetiştirme alanında üniversitemizi ve programımızı tanınır kılmak ve temel hedefleri arasında öncelikli olarak belirtildiği gibi nitelikli “bilimsel araştırmalarla Türkiye’de öğretmen eğitimi ve eğitim politikalarına yön vermektir”. Lisansüstü programımız vizyonunda ulusal değerlerin evrensel değerlerle bütünleştirilmesi önemsenmiş, bilgi paylaşımı ve bilgiye ulaşımın kolaylaştırılmasına öncelik verilmiş, kurumsallaşmış ulusal ve uluslararası iş birliklerinin sağladığı imkanlardan aktif olarak yararlanılması ve Sınıf Eğitimi alanındaki güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi, bu alanlarda yürütülen araştırma, proje ve uygulamalarda yer alınması ve yürütülmesi planlanmıştır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof.Dr. Özlem DOĞAN TEMUR

 

matematiksel modelleme, problem çözme, geometri öğretimi, erken cebir, özel öğrenme güçlüğü

Doç. Dr. Metin DEMİR

 

fen eğitimi , yöntembilim, eğitsel veri madenciliği

Doç. Dr. Mustafa ULU

 

matematiksel modelleme, problem çözme, sayı hissi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÖZDEN

 

fen eğitimi, nitel araştırma, fen eğitiminde sosyal ve kültürel özellikler

Dr. Öğr. Üyesi Serap AKBABA DAĞ

 

matematik eğitimi, problem kurma/çözme, ders imecesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ulaş ATASOY

 

Müzik, Eğitim, Çalgı, Çalğı Eğitimi, Okul Öncesi Müzik Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Müzik Eğitimi, Geneleksel Kültür Müziği Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi N. Leman BALBAĞ

Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği, Drama, Sanat Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Esin AKGÜN                                                           

0274 443 4615

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Sınıf eğitimi lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerimiz sınıf eğitimi alanında uzman ve doktor unvanına sahip olmaktadırlar.  Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapabilmekte, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin sınıf Eğitimi lisans programlarında akademik personel olarak çalışabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe