Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Temel İslam Bilimleri programı Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Belagatı bilim dallarını içermektedir. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, ilgili bilim dallarında bilgi üretme, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip araştırmacılar yetiştirme amacıyla açılmış olup bu programı başarıyla yürütebilecek donanımda bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 21 kredi 120 AKTS’den az olmamak kaydıyla Bilimsel Araştırma Teknikleri, Seminer, Tez Yönetimi ve Uzmanlık Alan Dersi zorunlu dersleri ve alana ait seçmeli derslerden oluşur.

 

 

Misyon-Vizyon

 

Misyon

Dinin özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun, toplumun ihtiyaçları ile uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran, tarihi ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, İslami değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir birikim kazandırmaktır.

 

Vizyon

Genelde din bilimleri ve kültürü, özelde İslam bilimleri ve kültürü alanında ilmî esaslar, kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde üstün nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek; ilâhiyat alanında bilgi ve donanımını geliştirmek isteyenlere lisansüstü seviyede öğrenim görme imkanı sağlamak; sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak millî, dinî ve ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmak; İslam dini ve dünyanın diğer dinleri ile ilgili üretilmiş geleneksel eserler ile modern akademik çalışmaları entegre etmek; İslam araştırmalarını daha geniş bir bakış açısıyla sosyal ve beşerî bilimlerin verilerinden de istifade ederek değerlendirmek ve böylece modern akademik disiplinler ile geleneksel ilmî faaliyetleri harmanlayabilmektir.

 

 

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Prof. Dr. Ali Çelik

Hadis Kültürü, Halk İnançları, Bidat ve Hurafeler

Prof. Dr. Halis Aydemir 

Rivayetlerin Olasılığı, Ravi Modelleri, İsnad Modelleri

Doç. Dr. İlhami Günay

Konulu Tefsir, Makasıdî Tefsir, Tefsir Tarihi

Doç. Dr. Rifat Türkel

İslam Mezhepleri Tarihi, Çağdaş İslam Akımları, Selefilik

Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan

Tasavvuf Nazariyatı ve Modern Bilim Felsefeleri, Tasavvuf Epistemolojisi ve Modern Eğitim Felsefesi, Tasavvuf Felsefesi ve İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş

Kelam Tarihi ve Problemleri, Kelam-Felsefe İlişkisi, İslam Düşüncesinde Varlık ve Bilgi Teorileri, Müteahhirin Dönem Kelam Düşüncesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş

Fıkıh Usulü, İslam Hukuk Tarihi, Osmanlı Dönemi Hukuk Düşüncesi, İslam İktisadı

Dr. Öğr. Üyesi Selim Tekin

Klasik Arap Dilbilim Çalışmaları, Modern Arap Dilbilim Çalışmaları, Belagat İlmi ve Tarihi

 

 

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Ali Dursun

0274 4434715

 

 

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

 

 

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

 

 

Kariyer olanakları nelerdir?

İlahiyat ve dengi fakültelerde akademisyenlik, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde (müftü, vaiz, şube müdürü vb.) yöneticilik ve din görevliliği, MEB’de Din Kültürü Öğretmenliği, İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği, çeşitli kurumlarda dinî ve manevî danışmanlık.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe