Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı

MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ANABİLİM DALI

                                                                                                                                                                              

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 2020 yılında kurulmuştur. YÖK’ün Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına onay vermesiyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren her iki programa da öğrenci kabulüne başlanmıştır.

 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ülkemizde resmi olarak tanınan saygın bir meslek ve bilimsel bir araştırma alanıdır. Batı’da ortaya çıkan bilimsel gelenek içerisinde ilahiyat ilimleri, psikoloji ve psikiyatri kavşağında oldukça uzun bir akademik çalışma ve uygulama tarihine sahiptir. Bu yönüyle disiplinlerarası bir hüviyeti bulunan manevi danışmanlık ve rehberlik, hastanelerden cezaevlerine, sosyal hizmet kurumlarından AFAD’a kadar çok geniş bir yelpazede; hastalar, yaşlılar, yetimler, tutuklular, bağımlılar, afetzedeler, göçmenler vb. dezavantajlı gruplar başta olmak üzere normal gündelik yaşantısında manevi destek ve yardıma ihtiyaç duyan herkese yönelik pratik uygulama alanına da sahiptir.

 

Dinin bireylerin yaşamlarına dokunması olarak da anlamlandırılabilecek olan manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmalarının tarihine bakıldığında özellikle Avrupa ve Amerika’da çok eski bir geçmişi olmasına rağmen Türkiye’de çok yeni bir alan olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Henüz ülkemizdeki tanınma ve kurumsallaşma çalışmaları devam etmekte olan manevi danışmanlık ve rehberlik alanı, ‘psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile psikoloji ve psikiyatri’ alanlarına karşıt, ya da onların alternatifi olmadığı gibi bilakis söz konusu disiplinlerle ortak çalışarak insanın fiziksel, psikolojik ve manevi yönlerden iyi ve sağlıklı olmaları ortak amacına vurgu yapan disiplinlerarası bir çalışma alanıdır.

 

Bu ortak hedef doğrultusunda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans programları, bireysel ve toplumsal düzeyde etkili manevi danışmanlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmiş manevi danışmanlık hizmetlerinin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanmış; din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanmış; toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturmuş; toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, manevi danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip; her çeşit bireysel, toplumsal, yerel ve küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanmış; milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilecek; aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanmış; modern psikolojik danışmanlık teknikleri ile birlikte dini ve manevi yöntem ve teknikleri birlikte kullanabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Misyon-Vizyon

 

Misyon

 

Hem din ve maneviyat hem de psikoloji ve danışmanlık konularında aldıkları uzmanlık eğitimleriyle manevi danışmanlık hizmeti verebilecek deneyimli profesyoneller yetiştirmek.

 

 

Vizyon

 

Bilimsel bir disiplin içerisinde kendi inanç, kültür ve geleneklerimiz doğrultusunda yeni, yerli, özgün teori, yaklaşım ve modeller geliştirebilen araştırmacılar yetiştirerek manevi danışmanlık ve rehberlik alanının ülkemizdeki kurumsallaşma çabalarında öncü rol üstlenmek.

 

 

Akademik Kadromuz

 

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SÖYLEV

Din Psikolojisi, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Dini Gelişim, Terapötik İletişim.

Dr. Öğr. Üyesi Selami ERDOĞAN

Tasavvuf Psikolojisi, Manevi Gelişim Süreçleri, Manevi Yardım Becerileri.

Prof. Dr. Ali ÇELİK

Hadis, Hz. Peygamber’in Manevi Rehberliği, Manevi Danışmanlığın Dini Temelleri.

Prof. Dr. Baykal BİÇER

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Erdem Psikolojisi, İnsan Doğası.

Doç. Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN

İslam Felsefesi, Ruh ve Beden Sağlığı Teorileri, İnsanın Anlam Arayışı.

Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM

Din Felsefesi, Manevi Danışmanlığın Felsefi Temelleri, Ateizm-Deizm.

Dr. Öğr. Üyesi Murat KAŞ

Kelam, İnanç Problemleri, Tanrı, İnsan ve Alem Tasavvurları.

 

İdari Kadromuz

 

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SÖYLEV

Anabilim Dalı Başkanı

omerfaruk.soylev@dpu.edu.tr

0 (274) 443 4803 Dahili: 4803

Dr. Öğr. Üyesi Selami ERDOĞAN

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

selami­_erdogan@dpu.edu.tr

0 (274) 443 4755 Dahili: 4755

Ali DURSUN

Bölüm Sekreteri

ali.dursun@dpu.edu.tr

0 (274) 443 4715 Dahili: 4715

 

 

Kimler Başvurabilir?

 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans programına ilgili fakültelerin ilahiyat, İslami ilimler, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuruda yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik tezli yüksek lisans programında ALES Eşit Ağırlık Puan Türünde 55 ve üstü puan alanlar başvuru yapabilirler.

 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ALES puan şartı aranmaz.

 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik tezli ve tezsiz yüksek lisans programına belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru olması halinde bilim sınavı ve sözlü mülakat yapılarak öğrenci seçimi yapılabilecektir.

 

 

Başvuru için ne gerekir?

 

Adayların, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün belirleyeceği tezsiz yüksek lisans programı ücretlerini, yine Enstitünün belirleyeceği biçimde ödemesi zorunludur. Adaylardan yukarıda belirtilenler dışında istenecek belgeler ise şunlardır:

 

  • Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi,
  • Lisans notlarını gösterir not durum belgesinin (transkript) aslı veya noter onaylı fotokopisi,
  • ALES sınav sonuç belgesi, yabancı dil belgesi,
  • Nüfus cüzdanının veya pasaportun aslı veya noter onaylı fotokopisi,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  • Son altı ay içinde çekilmiş üç adet kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraf,
  • Özgeçmiş.

 

Başvuru için gerekli diğer bilgiler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü “Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi”nde açıklanmaktadır.

 

 

Kariyer olanakları nelerdir?

 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, mezunlarına herhangi bir iş vaadinde bulunmamaktadır. Bu bölümlerden mezun olanların istihdamı, ilgili kurumların kendi bünyelerinde alacakları kararlara bağlıdır.

 

Bununla birlikte manevi danışmanlık mesleği kanuni bir zemine sahiptir. 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7. maddesi ve ilgili diğer maddelerinde açıkça “Manevi Danışmanlık” İfadesi yer almakta, anayasal bir kurum olarak bu hizmetin verilmesi sorumluluğu Diyanet İşleri Başkanlığına verilmekte ve uygulama sahası ve detayları anlatılmaktadır.

 

Aynı şekilde Manevi Danışmanlık meslek standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmış ve Resmî Gazete Tarih-Sayı/ 25.10.2019 – 30929 (Mükerrer) sayısında 19UMS0728-6 referans koduyla ve “Manevi Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı” ismiyle yayınlanmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, Çarşamba