Tez Savunması İşlemleri

TEZ SAVUNMA GÜNÜ İŞLEMLERİ

-Tez Savunması Öncesi İşlemleri

Enstitiümüz lisansüstü programlarında kayıtlı olup tez savunması başvurusunda bulunan öğrencilerimizin tez savunma gününde aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir.

1-Enstitümüz web sayfasında yer alan "TEZ SAVUNMA TUTANAĞI" bilgisayar ortamında hazırlanarak 3 nüsha olacak şekilde çıktısı alınır.

YL Tez Savunma Tutanağı

DR Tez Savunma Tutanağı

2-Enstitiümüz web sayfasında yer alan "JÜRİ TEZ İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU" her bir jüri üyesi için ayrı olacak şekilde çıktı alınır. (DR programları için 5 nüsha, YL programları için 3 nüsha)

YL Jüri Tez İnceleme Değerlendirme Formu

DR Jüri Tez İnceleme Değerlendirme Formu

3-Enstitü Mutemetliğinden Üniversite dışından gelecek jüri üyesi için YOLLUK BİLDİRİM FORMU temin edilir. 

4-Kabul Onay Sayfası hazırlığı yapılır.(10 adet - Basılacak cilti tezlerde kullanılacaktır. Bu işlemin savunma esnasında yapılması tez savunma jürisinin takdirindedir.)

5-Belirlenen gün,saat ve yerde tez savunması yapılır.

-Tez Savunması Sonrası İşlemleri

1-Tez Savunması evraklarında imza eksiği olmamasına dikkat edilir.

2-Tez savunma tutanağında yazılan tez başlığı daha sonradan değiştirilemeyecek olup en son güncel halinin tutanakta yer alması ve savunma sonrasına Ulusal Tez Merkezinde gerekli güncellemelerin yapılarak çıktı alınıp tutanağa eklenmesi gerekmektedir.

3-Jüri Tez İnceleme Değerlendirme Formu tez savunma jürisine katılan tüm üyeler tarafından ayrı ayrı doldurulmuş olmalıdır..

4-Tez Savunma tutanağı 3 (üç) adet imzalanmış olmalıdır.Tutanaklardan Biri Enstitü Öğrenci İşleri birimine, diğeri Enstitü Mutemetliğine, bir diğeri ise EBYS üzerinden üst yazılı ile Enstitümüze bildirilmek üzere Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir. Ana Bilim / Ana Sanat Dalı Başkanlığına teslim edilen tutanağın ekinde Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu (imzalı), Jüri Değerlendirme Formları mutlaka olmalıdır.

5-Öğrenci tarafından Enstitümüze Tez Savunma evrakları teslimi; savunmanın gerçekleştiği aynı gün içerisinde, eğer savunma süresi mesai bitimini aşıyor ise en geç ertesi gün mutlaka yapılmalıdır.

NOT: Tez Savunma Tutanaklarında Yer Alan Tez Başlığı; Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu ve Basılacak Cİlti Tezlerdeki başlıklarla aynı olmalıdır. Başlık değişikliği yapılması gerekliliğinde tüm evrakların savunma esnasında yeniden tanzim edilerek imzalanması gerekmekte olup bu durum jüri tarafından ayrı bir tutanak altına alınmalı ve Enstitümüze bildirilmelidir.

ONLİNE OLARAK YAPILACAK TEZ SAVUNMALARI

1-Online olarak yapılacak tez savunmaları tez danışmanının sorumluluğunda kayıt altına alınarak gerçekleştirilir.

2-Tez savunma sonucu tez danışmanı tarafından savunma bitiminde EBYS üzerinden yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tez savunma kayıtları da Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

3-Tez Savunmasının geçerli olabilmesi için öğrenci, ıslak imzalı "Tez Savunma Tutanağı", "Jüri Değerlendirme Formları"nı ve "Tez Veri Giriş Formu"nu savunma sonrasında en geç 15 gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, Perşembe