Formlar ve Dilekçeler

FORM, RAPOR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
GENEL FORM VE DİLEKÇELER AÇIKLAMA BAŞVURU / TESLİM
1 LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMU Lisansüstü programlara kayıt esnasında doldurulacaktır. Enstitü Müdürlüğü
2 ASKERLİK SEVK TEHİRİ İPTAL İSTEM DİLEKÇESİ Sevk Tehirinin iptal talebi için doldurulacaktır. Enstitü Müdürlüğü
3 ASKERLİK SEVK TEHİRİ İSTEM DİLEKÇESİ Sevk Tehiri ile ilgili sorunlarda yeniden talep için doldurulacaktır. Enstitü Müdürlüğü
4 DANIŞMAN İLK ATAMA DİLEKÇESİ (Yeni) Yeni kayıt olan öğrenciler tarafından 1.Yarıyıl sonunda,  iimza alanları tamamlanarak teslim edilecektir.  ABD / ASD Başkanlığı
5 DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ (Yeni) Danışman değişikliği yapmak isteyen öğrenci ilgili yarıyılda akademik takvimde belirtilen mazeretli ders kayıt süresinin sonuna kadar Ana Bilim / Ana Sanat Dalı Başkanlığına formdaki imza alanları tamamlanarak teslim edilecektir. (Değişiklik için Ana Bilim /Ana Sanat Dalı Başkanlığının gerekçeli kararı ve önerisini üst yazıyla gönermesi yeterli olup, ayrıca kurul kararı aranmaz.) ABD / ASD Başkanlığı
6 DERS MUAFİYET İSTEM DİLEKÇESİ Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili ABD/ASD başkanlığına başvurmaları gerekir. ABD / ASD Başkanlığı
7 MAZERET SINAVI İSTEM DİLEKÇESİ Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar. Enstitü Müdürlüğü
8 MAZERETLİ KAYIT İSTEM FORMU Mazeretle ilgili başvuru, her dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde bizzat enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Enstitü Müdürlüğü
9 MADDİ HATA DİLEKÇESİ Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB/EASDB’ye yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.  ABD / ASD Başkanlığı
10 HARÇ İADE TALEP FORMU Harç iade talepleri yarıyıl başlangıcından en geç "Dört Hafta" içerisinde banka dekontu ve form ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Enstitü Müdürlüğü
11 KAYIT SİLDİRME İLİŞİK KESİLME FORMU İlişik kesilme işlemleri hangi gerekçe ile olursa olsun şahsen yapılır.  Enstitü Müdürlüğü
12 DERS TELAFİSİ BAŞVURU FORMU Ders telafi talepleri telafi talep edilen ders gününden 1 hafta öncesinde ABD / ASD Başkanlığına yapılır. ABD / ASD Başkanlığı EBYS üzerinden üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne talebi bildirir. ABD / ASD Başkanlığı
13 DERS TELAFİSİ DUYURU FORMU Ders Telafi duyurusu talep ile ABD / ASD Başkanlığına duyurulmak üzere bildirilir. ABD / ASD Başkanlığı başvuru formu ile birlikte telafi duyurusunu da Enstitü Müdürlüğüne bildirir. ABD / ASD Başkanlığı
14 SEMİNER DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 32/5 ve 41/6 gereği öğrenciler derslerin son gününe kadar Seminer sunumlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili form tanzim edilerek yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar dersin öğretim üyesi tarafından Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Enstitü Müdürlüğü
15 TEZ BASIM SAYISI FERAGAT DİLEKÇESİ Öğrencilerin tezin ciltli halinin bir nüshasını Enstitüye teslim etmeleri zorunludur ancak danışman veya tez jüri üyeleri tezin basılı halini almaktan feragat edebilir. Bu durumda istenilen sayıda ciltli tezin teslimi için ilgili dilekçe imzalı olarak Enstitü Genel Evrak birimine teslim edilmelidir. Enstitü Müdürlüğü
16 TEZ KISITLAMA TALEP DİLEKÇESİ Öğrenciler, tezin basılı ve elektronik kopyalarının yayın veya patent için erişime kısıtlanmasını talep edebilir. Bu durumda ilgili dilekçe imzalı olarak Enstitü Genel Evrak birimine teslim edilmelidir.  Enstitü Müdürlüğü
17 ETİK KURUL İZİN FORMLARI Ayın İlk Üç Haftası Başvuru Yapılabilir. Bu süre sonrasında yapılan başvuruların değerlendirmesi bir sonraki Kurul toplantısına kalır. Ayın Son Haftası Değerlendirme Yapılacaktır. ABD / ASD Başkanlığı
18

                                                                 yeni

İLK DEFA AÇILACAK DERS FORMU                                                                        

 

Öğretim Üyeleri tarafından ilk defa açılması önerilecek ders için Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı form halinde doldurulup ilgili ABD / ASD Başkanlığına teslim edilecektir. ABD / ASD Başkanlığı
DOKTORA PROGRAMLARI İLE İLGİLİ FORM VE DİLEKÇELER AÇIKLAMA BAŞVURU / TESLİM
1 DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. ABD / ASD Başkanlığı
2 DOKTORA YETERLİLİK JÜRİSİ ATAMA FORMU

Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. 

Sınavın Online Olarak yapılması planlandığında "Şekli: Online" olarak belirtilmelidir.

ABD / ASD Başkanlığı
3 DOKTORA YETERLİLİK JÜRİSİ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak değerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir. ABD / ASD Başkanlığı
4 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ BELİRLEME FORMU Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur. ABD / ASD Başkanlığı
5 DOKTORA TEZ KONUSU ÖNERİSİ Tez Önerisi Rapor Örneğidir. Enstitü Müdürlüğü
6 DOKTORA TEZ ÖNERİ RAPORU DİLEKÇESİ

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce bir nüsha enstitüye birer nüsha da komite üyelerine dağıtır.

Toplantının Online Olarak yapılması planlandığında "Şekli: Online" olarak belirtilmelidir.

Enstitü Müdürlüğü
7 DOKTORA TEZ ÖNERİ RAPORU TUTANAĞI Tez Önerisi Raporu Tutanağı en geç üç iş günü içerisinde teslim edilir. Enstitü Müdürlüğü
8 DOKTORA TEZ ÇALIŞMA RAPORU DİLEKÇESİ

Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne TİK Toplantısı dilekçesini ve ekinde çalışma raporunu teslim eder. Aynı raporu Tez İzleme Komitesi üyelerine de teslim eder.

Toplantının Online Olarak yapılması planlandığında "Şekli: Online" olarak belirtilmelidir.

Enstitü Müdürlüğü
9 DOKTORA TEZ ÇALIŞMA RAPORU TUTANAĞI Tez Çalışma Raporu (TİK) Tutanağı en geç üç iş günü içerisinde teslim edilir. Enstitü Müdürlüğü
10 DOKTORA TEZ SAVUNMASI JÜRİ BELİRLEME FORMU

Normal süresini tamamlayan öğrencilerden tezini tamamlayanlar öğrenciler için tez danışmanı intihal taramasını yaparak İntihal Formu, Türkçe ve İngilizce Transkript ve Tez Veri Giriş Formu ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

Sınavın Online Olarak yapılması planlandığında "Şekli: Online" olarak belirtilmelidir.

Enstitü Müdürlüğü
11 DOKTORA TEZ SAVUNMASINA İKİNCİ GİRİŞ DİLEKÇESİ

İlk tez savunmasından en geç altı ay içerisinde intihal raporu ile birlikte danışman başvuruda bulunur.

Sınavın Online Olarak yapılması planlandığında "Şekli: Online" olarak belirtilmelidir.

Enstitü Müdürlüğü
12 DOKTORA TEZ SAVUNMA TUTANAĞI Tez Savunma Tutanağı en geç üç iş günü içerisinde teslim edilir. ABD / ASD Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü
13 DOKTORA JÜRİ TEZ İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU Tez Savunma Tutanağı ile birlikte teslim edilir. ABD / ASD Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü
14 DOKTORA TEZ KABUL VE MEZUNİYET FORMU Mezuniyet aşamasında imzalar eksiksiz olacak şekilde ciltli tez ile birlikte teslim edilir. Enstitü Müdürlüğü
15 DOKTORA TEZ İNCELEME FORMU Mezuniyet aşamasında imzalar eksiksiz olacak şekilde ciltli tez ile birlikte teslim edilir. Enstitü Müdürlüğü
16 DOKTORA KABUL VE ONAY Tezin ciltli haline eklenir, bir adet imzalı nüsha Enstitüye de teslim edilir.  

 

17

                                                                                                     

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA TALEBİ

Enstitümüz Doktora programlarına kayıtlı olan öğrenciler tarafından ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak istemeleri durumunda, bu dilekçe ve ekler akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihinden 7 gün öncesine kadar ABD / ASD Başkanlığına teslim edilecek ve ABD / ASD Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. ABD / ASD Başkanlığı
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ FORM VE DİLEKÇELER AÇIKLAMA BAŞVURU / TESLİM
1 YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI JÜRİ BELİRLEME FORMU

Normal süresini tamamlayan öğrencilerden tezini tamamlayanlar öğrenciler için tez danışmanı intihal taramasını yaparak İntihal Formu, Türkçe ve İngilizce Transkript ve Tez Veri Giriş Formu ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

Sınavın Online Olarak yapılması planlandığında "Şekli: Online" olarak belirtilmelidir.

Enstitü Müdürlüğü
2 YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASINA İKİNCİ GİRİŞ DİLEKÇESİ

İlk tez savunmasından en geç üç ay içerisinde intihal raporu ile birlikte danışman başvuruda bulunur.

Sınavın Online Olarak yapılması planlandığında "Şekli: Online" olarak belirtilmelidir.

Enstitü Müdürlüğü
3 YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA TUTANAĞI Tez Savunma Tutanağı en geç üç iş günü içerisinde teslim edilir. ABD / ASD Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü
4 YÜKSEK LİSANS JÜRİ TEZ İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU Tez Savunma Tutanağı ile birlikte teslim edilir. ABD / ASD Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü
5 YÜKSEK LİSANS TEZ KABUL VE MEZUNİYET FORMU Mezuniyet aşamasında imzalar eksiksiz olacak şekilde ciltli tez ile birlikte teslim edilir. Enstitü Müdürlüğü
6 YÜKSEK LİSANS TEZ İNCELEME FORMU Mezuniyet aşamasında imzalar eksiksiz olacak şekilde ciltli tez ile birlikte teslim edilir. Enstitü Müdürlüğü
7 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE BAŞLIĞI BELİRLEME FORMU Proje Danışmanı Atamalarından en geç 15 gün sonrasına kadar teslim edilecektir. ABD / ASD Başkanlığından EBYS üzerinden üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. ABD / ASD Başkanlığı
8 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE KABUL VE TESLİM FORMU Dönem Projesini tamamlayan öğrenciler ciltli projelerini danışmanlarına teslim etmeleri sonrasında dolduralarak ABD / ASD Başkanlığına teslim edilecek ve EBYS üzerinden üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. ABD / ASD Başkanlığı
9 YÜKSEK LİSANS KABUL VE ONAY Tezin ciltli haline eklenir, bir adet imzalı nüsha Enstitüye de teslim edilir. Enstitü Müdürlüğü

 

10

                                                                                                    

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA TALEBİ

Enstitümüz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler tarafından ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak istemeleri durumunda, bu dilekçe ve ekler akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihinden 7 gün öncesine kadar ABD / ASD Başkanlığına teslim edilecek ve ABD / ASD Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. ABD / ASD Başkanlığı
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE AÇIKLAMA BAŞVURU / TESLİM
1 GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Öğrenciler, yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan diğer talepleri için bu dilekçe örneğini kullanmalıdır. Dilekçe, eksiksiz ve imzalı olarak Enstitü Genel Evrak birimine teslim edilmelidir. Enstitü Müdürlüğü
Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, Perşembe